#Estat Intel·ligent

L'Educació i la Digitalització són elements claus del Segle XXI

Els governs han de proporcionar serveis públics d’avantguarda en benefici dels seus ciutadans i residents.

Això inclou:

  • La digitalització dels serveis públics, per a reduir els residus i millorar l’eficiència i la qualitat del servei
  • La modernització dels sistemes educatius.
  • Posar una assistència sanitària de qualitat a disposició de tothom.
  • Proporcionar un sistema jurídic just i transparent, una aplicació eficaç de la llei, i la lluita contra la corrupció i l’evasió fiscal.
  • Garantir els drets i llibertats digitals.
  • Un suport ferm a la recerca.
Digitalització dels Serveis Públics

Objectiu:

Digitalitzar els serveis públics per a augmentar la seva eficàcia, reduir la corrupció, garantir la transparència i la seguretat, i posar a l’Estat veritablement al servei dels seus ciutadans.

Com?

➢ Impulsant la fiscalitat electrònica, la identificació i signatura digital, la cobertura de wifi i l’administració telemàtica de la salut pública. La identificació i signatura digital, a més, hauria de generalitzar-se tant en l’administració pública com en la privada, la cobertura de Wi-fi.

➢ Mitjançant la simplificació dels reglaments i els processos d’organització que també han de millorar-se mitjançant l’ús de les plataformes existents i l’eliminació dels acomiadaments burocràtics.

➢ Equipar a totes les estructures amb sistemes de flux de documents que permetin vigilar els temps que es triga a processar els arxius i fer evidents els colls d’ampolla i els passos innecessaris.

➢ Aplicar un sistema de millora contínua, mitjançant sistemes de vigilància i de retroalimentació entre els interessats i els ciutadans.

Educació

Objectiu:

Retornar l’educació tècnica als centres i animar a les noies a realitzar estudis tecnicocientífics, amb sortides directes al món del treball i a les facultats STEAM. (Science, Technology, Engineering and Mathematics), en anglès, prioritzant la lluita contra la desigualtat social i l’educació en els valors de ciutadania europea.

Això no és només per a combatre la desocupació juvenil, sinó també per a contribuir a la competitivitat de la nostra excel·lència productiva, que per damunt de tot està constituïda per persones.

L’educació tecnològica ha de ser utilitzada com una eina d’inclusió social, permetent que les persones marginades o en risc d’exclusió puguin destacar i trencar la bretxa social que pot suposar la no digitalització.

Com?

➢ Desviant tot el finançament regional i europea possible cap a  la millora de tallers educatius sota l’òptica 4.0 i sempre adaptar-los a les normes de seguretat.

➢ Realitzant una intervenció radical sobre l’orientació duta a terme a les escoles d’educació secundària, amb la finalitat que els instituts tècnics preparin per a totes les facultats universitàries i al mateix temps donin la possibilitat d’entrar immediatament en el món laboral, amb perspectives d’una  bona carrera professional.

➢ Mostrar exemples de dones d’èxit a les escoles en àrees no tradicionalment femenines i viceversa.

➢ Atorgar els recursos necessaris en educació no presencial, i en teletreball, per a acabar amb l’exclusió social, i evitar aquesta pugui augmentar, ja que una digitalització mal gestionada pot tenir uns resultats adversos per a part de la població.

Digitalització Sanitària

Objectiu:

Reduir els temps d’accés al sistema de salut i fer-lo transparent i de fàcil accés per als ciutadans. 

Volem potenciar un sistema de salut de qualitat a tota la Unió Europea, seguint pautes unificades basades proves i assajos científics. 

Com?

➢ Millorant i augmentant la comunicació i el sistema de cites telemàtiques, simplificant el seu ús i ampliant-lo a un nombre cada vegada major de serveis;

➢ Enfortint els plans d’atenció personalitzada, amb la definició d’un pla de suport familiar dirigit a l’ús de tecnologia apropiada per a la reserva de visites mèdiques, el subministrament de medicines i despeses d’alimentació, així com l’ús de formes d’assistència mèdica a distància.

➢ Millorant la connexió entre els diferents centres i professionals en l’ús de les TICs perquè sigui àgil i telemàtica. La salut electrònica també serà un punt de partida per a les zones rurals i aïllades de Catalunya.

➢ Volt dóna suport a la creació del HispaNICE a Barcelona. El projecte HispaNICE pretén crear una agència similar al NICE ( National Institute for Health and Care Excellence) al Regne Unit, que existeix també a Alemanya o Suècia amb versions pròpies. Es tractaria d’una agència que avaluï amb criteris de cost/efectivitat la implementació de nous tractaments, tecnologies, fàrmacs, etc. per a garantir la robustesa de l’ús dels recursos econòmics limitats dels quals es disposen. Es pretén professionalitzar al màxim i polititzar el mínim.

Sistemes Judicials Intel·ligents

Objectiu:

Volem garantir un accés als sistemes legals sense friccions, de manera justa, transparent, responsable i eficient perquè deixin de ser percebuts com un sistema obsolet.

Com?

➢ Reduint l’acumulació de casos pendents mitjançant la tematització, la digitalització i bscant la simplificació de les normes a seguir.

➢Desenvolupant, potenciant i publicitant les vies alternatives al litigi, com ara la mediació, l’arbitratge i la conciliació per a benefici de les parts en conflicte i com a mesura per facilitar la descongestió de l’Administració de Justícia.

➢ Fomentant la total digitalització dels procediments de demandes civils.

➢ Ampliant i millorant els serveis d’assistència jurídica per a permetre l’accés efectiu a la Justícia, en particular als col·lectius més vulnerables i marginats.

➢ Investigant la implantació de tecnologies emergents, com els llibres-registre de blockchain, en els casos que sigui important que quedi constància documental irreversible de les accions de cada part interessada.

Catalunya Rural

Objectiu:

Enfortir les noves tecnologies per al desenvolupament agrícola, buscar la sostenibilitat de la producció agrícola i promoure el relleu generacional en l’agricultura, convertint-la en un sector més accessible i atractiu per als joves, especialment si no procedeixen de famílies de tradició agrícola.

Com?

➢ Mitjançant un replantejament dels procediments administratius, inspirat en els principis de simplificació, eficàcia i transparència, i una digitalització progressiva secundada per la creació de finestretes de suport gratuïtes, i d’acompanyament i formació digital.

➢ Facilitant un desenvolupament compartit tant en el disseny de maquinària per al processament de productes com en la instrumentació mecànica per al cultiu.

➢ Posant en pràctica noves maneres de conrear i utilitzar tractaments de protecció vegetal més respectuosos amb el medi ambient;

➢ Fomentant el treball entre els agricultors i les empreses i els grups universitaris dedicats a la robòtica i a la intel·ligència artificial;

➢ Generant un vincle constant que es retroalimenti entre el sector agrícola i el sector tecnològic. D’aquesta manera, l’agricultor podrà condicionar els seus equips a les noves tecnologies, i les empreses i universitats podran treballar directament amb el professional del camp per a adaptar les seves tecnologies als processos actuals.

➢ Fomentant i donant suport a les iniciatives dirigides a la millora de la competitivitat així com al monitoratge i la promoció de les activitats relacionades amb el patrimoni forestal i marí i el medi ambient.