#Participació Ciutadana

Els ciutadans han de tenir la capacitat d'influir en la política més enllà de les eleccions

Els ciutadans hem d’estar facultats per a:

  • Prendre decisions polítiques informades.
  • Poder influir en la política més enllà de les eleccions.
  • Exercir els seus drets democràtics en democràcies vibrants, resistents i altament deliberatives.

Ens basem a les millors practiques per diseñar polítiques que fomentin un panorama informatiu i mediàtic pluralista, i implementar eines i tecnologies per al compromís polític i l’apoderament, amb el fi de fer que les democràcies prosperin.

Transparència i Dades Obertes

Objectiu:

Volem fomentar unes esferes públiques dinàmiques, pluralistes i accessibles. Creiem que l’accés a les dades és fonamental per a una participació real i efectiva, perquè proporcionen una base objectiva per a l’anàlisi, el debat i l’educació.

Com?

➢Organitzant trobades de programadors (hackathons) amb l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat de crear solucions innovadores i augmentar la seguretat cibernètica de la infraestructura pública.

➢Proporcionant als ciutadans i les empreses informació amb la qual exigir-li que rendeixi comptes i governi de manera eficient, a més de que aquestes dades puguin usar-se per a fins de recerca.

➢ Millorant i perfeccionant la secció de dades obertes en els llocs web de Catalunya, ja que el tema de la transparència està estretament vinculat a la dinàmica participativa.

➢ Activant una xarxa d’informació autonòmica per a arribar als municipis a fi de mostrar-los les possibilitats que ofereixen els programes de finançament europeus. A més, serà necessari desenvolupar aquestes xarxes d’informació a fi de posar-les a la disposició dels municipis també per a la fase administrativa de la presentació de les sol·licituds de projectes i en l’informe final de les quantitats rebudes.

➢ Publicant les dades dels càrrecs de confiança i assessors especials que són nomenats discrecionalment.

➢ Els assessors i assessores de lliure designació no podran en cap cas exercir funcions d’auditoria o control. Els seus nomenaments es publicaran en els butlletins oficials, i els seus currículums i la motivació per al seu nomenaments serà publicitat a les pàgines web de l’Administració.

➢ Publicant i creant un registre de dades dels agents (lobbies) que han tingut un impacte en el desenvolupament legislatiu del Parlament. Això permetrà saber quin ha estat l’impacte de les reunions i els documents en l’elaboració de les normes.

Educació Ciutadana

Objectiu:

Augmentar la possibilitat que els ciutadans influeixin en la política de manera participativa i informada, més enllà del moment electoral.

L’ensenyament és la base fonamental per al creixement com a ciutadans. Per a que un ciutadà pugui intervenir en la presa de decisions d’una societat, és necessari que sàpiga aprofitar les eines que l’estat li atorga, per això volem fomentar l’ensenyament en l’ús de totes aquestes eines des de la infància fins a edats més adultes.

Com?

➢ Millorant i difonent l’ús de plataformes, metodologies i instruments tecnològics, inclosos els digitals, com a canals necessaris d’informació i comunicació al servei de la participació democràtica dels ciutadans.

➢ Educant en el pensament crític a les escoles, no només en relació amb els mitjans de comunicació, sinó també respecte a la informació difosa pels individus (per exemple, els polítics) i les institucions (per exemple, les ONG, les organitzacions de la societat civil, els grups de deliberació, els partits polítics).

➢ Aprofundint en l’ensenyament d’aquests mecanismes democràtics, no només en l’educació primària, on actualment s’ensenya un lleu esbós dels drets i deures del ciutadà en les activitats democràtiques, sinó també a l’ESO, on el tema queda en un segon pla.

➢ Millorant la formació dels professors de Primària i Secundària en competències per a una ciutadania activa i participativa.

Independència dels Mitjans de Comunicació

Objectiu:

Garantir que els mitjans de comunicació públics estiguin lliures d’interferències governamentals.

Com?

➢Assegurar que els mitjans de comunicació públics siguin supervisats per organismes independents.