#Renaixement Econòmic

La innovació econòmica ha de ser el motor del progrés en la nostra societat

Les economies europees han de ser el motor del progrés de la societat i permetre un nivell de vida digne per a tots.

Amb això en ment volem:

  • Aspirar al lideratge en innovació
  • Abordar la desocupació mitjançant plans de treball innovadors, una plataforma -laboral europea i facilitant la creació de petites empreses
  • Reconstruir zones amb dificultats econòmiques
  • Impulsar una economia circular
  • Fomentar una iniciativa europea d’intel·ligència artificial
  • Introduir un impost de societats a escala europea
  • Crear un sistema social i fiscal europeu unificat

 

Administració Pública Simplificada

Objectiu:

Fomentar la planificació en l’Administració Pública a través de la digitalització total dels tràmits empresarials incloent el tràmit específic de la creació d’empreses.

Com?

➢ Simplificant la legislació i els processos organitzatius que han de millorar-se mitjançant l’ús de les plataformes ja existents i l’eliminació de les duplicitats burocràtiques.

➢ Equiparant totes les estructures amb sistemes de flux de documents que permetin vigilar els temps de processament i fer evidents els colls d’ampolla i els passos innecessaris.

➢ Aplicant un sistema de millora contínua, mitjançant sistemes de vigilància i la retroalimentació de les empreses i els ciutadans.

➢ Compartint el coneixement i les qualificacions a nivell europeu (facilitant tràmits administratius, simplificant limitacions per regulacions locals), i incloent serveis de consultoria especialitzada.

➢ Posar en marxa un mercat digital de serveis d’emprenedoria que posi a disposició de qualsevol PIME o autònom totes les possibilitats de negoci per aconseguir una major eficàcia en l’emprenedoria.

➢ Reduint la complexitat administrativa per a emprenedors i petites empreses mitjançant serveis de tramitació digital que cobreixin totes les seves necessitats de cara a l’administració

Economia Circular

Objectiu:

Valorar recursos que d’una altra manera es malbaratarien, allargant el temps d’ocupació en els cicles de producció, amb beneficis ambientals, socials i econòmics.

Com?

➢ Facilitant i fomentant projectes de col·laboració entre empreses en matèria d’intercanvi de materials, energia, aigua, subproductes, espais i competències (simbiosi industrial) dins dels districtes de producció i les Zones de Producció Ecològicament Equipades.

➢ Fent costat a les empreses que incloguin criteris d’avaluació de cicle de vida, de petjada de carboni o hídrica en el disseny dels seus productes i serveis així com la implantació de l’economia circular.

➢ Redefinint els criteris de fi de la condició de residu “End of Waste” per a determinades corrents de materials prioritàries, si no s’han establert ja a nivell europeu o nacional, cas per cas quan es concedeixin permisos.

➢ Incloent la ruralitat com a factor de càlcul sobre l’impacte social i mediambiental d’una activitat, de manera que el càlcul d’impostos i ajudes es vegi modificat per aquest factor, tant per a empreses com per a individus. Els qui viuen en zones en risc de despoblació tindran avantatges fiscals per la seva residència.

➢ Promovent la introducció a Europa de taxes per condicions laborals o mediambientals per a les importacions des de països productors que no aconsegueixin uns mínims de 500 €/mes per un màxim de 2000 hores anuals o demostrin un nivell de protecció mediambiental mínima. Crear un acord de convergència laboral i mediambiental amb termini màxim de 25 anys que permeti als països en aquesta situació evitar aquestes taxes en cas de compliment dels terminis.

Desocupació Juvenil

Objectiu:

Promoció de l’ocupació i suport a la mobilitat ocupacional dels treballadors, en particular dels que es troben en els marges del mercat laboral (aturats de llarga durada i joves que no estudien ni treballen) amb un esforç específic per a garantir la igualtat d’oportunitats per a les dones.

Com?

➢ Creant Taules de Concertació entre organismes de formació, universitats, empreses i sindicats.

➢ Majors inversions regionals i despesa de fons europeus en Formació/Recerca/Innovació orientats cap a una perspectiva de plena ocupación.

➢ Fomentant el diàleg entre universitats, centres d’estudi professionals i empreses per a identificar la necessitat de figures professionals i la creació de cursos de capacitació adequats, promovent una major ocupació qualificada en tots els nivells evitant la dispersió de recursos econòmics i de capital humà.

➢ Donant resposta a les noves fronteres de la indústria 4.0, per a evitar que la innovació tecnològica condueixi a noves formes de desocupació, a través de la requalificació de les figures professionals tradicionals i la introducció de figures tecnològicament qualificades, evitant l’impacte de la bretxa generacional per als treballadors ja inserits, i facilitant la reinserció.

➢ Adaptant constantment la capacitació per a compensar el canvi de les habilitats necessàries per a accedir a les professions.

➢ Desincentivant l’abandonament, motivant als joves graduats a romandre a la regió fins i tot després del cicle d’estudis.

➢ Augmentant el nombre d’estudiants matriculats en universitats regionals, millorant les eines d’orientació i facilitant l’accés a la universitat del punt de vista econòmic.

Inversió Pública Responsable

Objectiu:

La inversió pública ha de guiar-se per criteris estrictes de productivitat i sostenibilitat econòmica.

Com?

➢ Valorant la inclusió dels paràmetres ESG (sigles en anglès d’ambientals, socials i de governança)  en els criteris de desemborsament dels fons regionals.

➢ Definint llindars i criteris ambientals i socials mínims per als sol·licitants dels fons regionals.

Polítiques Fiscals i Gestió de la Despesa Pública

Objectiu:

Ajudar les empreses catalanes a mantenir-se actives i competitives, mantenint la producció de béns i serveis de la més alta qualitat, integrats en una estructura empresarial capaç de competir en els mercats estrangers.

Com?

Diferenciant la fiscalitat aplicable a inversions distingint entre  petites igrans empreses, beneficiant les primeres.

➢Crear incentius fiscals per empreses l’activitat de les quals reverteixi en beneficis socials o mediambientals certificats.

En general, millorar la deduïbilitat de despeses d’impacte social o ambiental positiu o per nova constitució d’empresa.